Rеаdу, Set, Unbox wіth thе Bоxу Gіrlѕ! Bоxу Girls lоvе оnlіnе shopping аnd unboxing аll thеіr nеw fashion fіndѕ! Wеlсоmе to SEASON 2 Bоxу Girls, nоw with 5 Shipping Bоxеѕ thаt уоu gеt tо open wіth her. Unbоx Fаѕhіоn Surprises wіth еасh Bоxу Girl – frоm ѕhоеѕ, bags, mаkеuр, jеwеlrу аnd mоrе! Plus, unbоx a […]

Read More →

KINDER JOY vs LICKABLES | Which one is Better? | Unboxing KINDER JOY vs LICKABLES LICKABLES vs KINDER JOY Which is the best surprise eggs ? is it kinder joy or cabury lickables ? let’s find out the detailed differences between these two surprise candies .

Read More →

  https://www.youtube.com/watch?v=9OAlz3BJUwo   LEGO đồ chơi Hulk sửa chữa nhà vào buổi sáng xấu, lego Spider Man đi qua va chạm trên bậc thang của Hulk và Hulk phải cắt tóc tại tiệm cắt tóc Elsa ….. — LEGO City dừng chuyển động (video trẻ em) Đừng quên thích, bình luận và đăng ký thực […]

Read More →

LEGO 2017 Joker Prank Playground – LEGO Hulk Brick Build Cinema Make Money. Don’t forget to like and subscribe to make more videos LEGO 🙂 Subscribe: https://goo.gl/8yV6ag More Videos LEGO 2017: – LEGO Spider Man Eating GUMBALL Magic: https://goo.gl/QbLpQs – LEGO Hulk Brick Building Cinema For Superheros: https://goo.gl/ejPeFf – FROZEN ELSA & JOKER PRANK: https://goo.gl/VLuuXr […]

Read More →